Tăng traffic website
URL (đường dẫn 1 trang bạn muốn tăng traffic)
Mô tả
- Số lượng visitor khi chạy thực tế có thể nhiều hơn (hoặc ít hơn) 1 chút so với số lượng bạn mua
- Chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng bit.ly để kiểm tra chéo dữ liệu.
Traffic mỗi ngày (Giới hạn từ 100 - 2.000)

* Nếu bạn muốn chạy nhiều hơn 2.000 traffic, nên sử dụng chạy theo gói

Quốc gia
Số ngày sẽ chạy
Thời gian xem trang *Chi phí có thể thay đổi nếu bạn tăng thời gian xem trang
Nguồn truy cập Chia tỉ lệ
Cấu hình từ khóa
Trang con
Số trang con
Thời gian xem trang con
Tỉ lệ mobile/pc
50%
50%
Ngân sách
0 vnđ
Thông báo
Gói tăng traffic website
Gói dịch vụ
Mô tả
Thu gọn
URL (dường dẫn 1 trang bạn muốn tăng traffic)
Số lượng
*Tối thiểu: 10 | Tối đa: 50,000
Hệ thống sẽ cộng thêm0Like (50%) để tránh tụt like
Từ khóa (*Lưu ý: chỉ được 1 từ khoá cho 1 chiến dịch)
Thành tiền
Ngân sách
0 vnđ
Thông báo
Loading...